Etický kodex společnosti NEW PROFI-CZ a.s.


Zaslat poptávku

1.  Z pohledu Etického kodexu je přípustné, vhodné a žádoucí:

 

 1. Zdůrazňovat odpovědnost dlužníka za vznik nesplácené pohledávky, která je vždy větší, než případná spoluzodpovědnost věřitele (například z nepřesného posouzení bonity dlužníka věřitelem)
 2. Upozornit dlužníka na hrozící nebezpečí formou oznámení o možnosti zahájení soudního řízení a s tím souvisejícím nárůstem nákladů za soud či exekuci
 3. Upozornit dlužníka na riziko poškození jeho dobrého jména kvůli špatné platební morálce
 4. Inkasovat od dlužníka přiměřené náklady věřitele nebo inkasní agentury, neboť jeho platební nevůlí či neschopností vznikla na straně věřitele prokazatelná škoda z prodlení
 5. individuální či automatizované volání (call-centra) mimo pracovní dobu (max. do 22:00 hod. večerní)
 6. automatizované zasílání SMS zpráv či připomínek, využití všech dalších komunikačních nástrojů
 7. osobní návštěvy dlužníků včetně přímého inkasa dlužných částek, samozřejmě vždy proti dokladu o zaplacení
 8. provádění terénních inspekcí a osobních návštěv v sídle či bydlišti dlužníka
 9. dotazování u zaměstnavatelů nebo sousedů v aktuálním bydlišti dlužníka za předpokladu zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích
 10. pokud je inkasní agentura sama věřitelem (například po odkupu pohledávek), vyměňovat údaje o takových dlužnících v rámci registrů dlužníků
 11. pokud je dlužník právnickou osobou, sdělovat třetím stranám (a to i za úplatu), že je dlužníkem, pokud tím nebudou porušeny platné zákony a nařízení

 

Respektujeme výše uvedený etický kodex asociace inkasních agentur.

 

2.  Z pohledu Etického kodexu je nepřípustné:

 

 

 1. dlužníka jakkoliv osobně ponižovat
 2. vydávat se za exekutory, advokáty, konkurzní správce, notáře, policii nebo jiné osoby s činností jasně vymezenou zákonem nebo takový dojem vyvolávat nebo podporovat
 3. vstupovat do domu nebo bytu domnělých nebo skutečných dlužníků bez jejich souhlasu či dokonce přes jejich odpor
 4. domáhat se osobního jednání s dlužníky v době nočního klidu.
 5. informovat spolupracovníky, sousedy či další třetí osoby, které s dluhem nemají nic společného či k jednání nebyli zmocněni jak o existenci dluhu, tak o jeho podrobnostech
 6. pokud je dlužník fyzickou osobou, zveřejňovat údaje o dlužníkovi či poskytovat jakékoliv další detaily týkající se dluhu třetím osobám, vylepovat či jinak oznamovat fakt, že dotyčná osoba je dlužníkem
 7. pokud je dlužník právnickou osobou, zveřejňovat údaje o dlužníkovi či dluhu mimo místa k tomu určená. Místa určená jsou zejména odborné databáze, webové stránky inkasní agentury a inzerce v médiích po úhradě částky komunikované dlužníkovi jako dluh dodatečně vymáhat další příslušenství pokud jeho výpočet (například v závislosti na datu úhrady dlužníkem) není vymezen v komunikaci k dlužníkovi. Například je nepřípustné vymáhat úroky z prodlení poté, co byl dlužník upomínán pouze o výši jistiny dluhu
 8. pokud bude dluh věřitelem zveřejněn v registru dlužníků, do kterého nemá inkasní agentura přístup, vytvářet dojem, že sama inkasní agentura zajistí zveřejnění dluhu
 9. pokud bude v dalším kroku pohledávka řešena soudní cestou žalobou věřitele nebo právní kanceláře, vytvářet dojem, že sama inkasní agentura zažaluje dluh či vykoná exekuci
 10. uzavírat jakékoliv kartelové či podobné dohody napříč trhem
 11. nepodloženě pomlouvat konkurenční inkasní agentury
 12. jakékoli korupční jednání
 13. neúměrně zdržovat či uměle protahovat mimosoudní řízení
 14. fakturovat věřiteli náklady nebo odměnu inkasní agentury pokud na takovou možnost nebyl předem zřetelně upozorněn a částku nelze jednoznačně vypočíst ze smlouvy
 15. v komunikaci s dlužníkem záměrně uvádět lživé informace
 16. vyžadovat po dlužníkovi zaplacení poplatku za činnost inkasní agentury v nepřiměřené výši,

 

Respektujeme výše uvedený etický kodex asociace inkasních agentur.

 

3. Z pohledu Etického kodexu inkasní agentura musí:

 

 1. nést plnou zodpovědnost za znalost a dodržování všech zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s její činností
 2. plnit zákonnou informační povinnost zveřejněním účetních výkazů do 1 roku od konce příslušného účetního období
 3. vést průhledné a pravdivé účetnictví
 4. dbát na své dobré obchodní jméno a vlastní pověst, hájit zájmy klientů a věřitelů a v konkurenčním prostředí a v cenové politice zachovávat principy fair play
 5. vést oddělené bankovní účty pro inkaso pohledávek svých klientů
 6. prostředky inkasované na bankovní účty agentury bez zbytečného prodlení vyúčtovat a převést věřiteli, pokud tato agenda není smluvně ošetřena jinak
 7. v komunikaci s dlužníkem zřetelně oddělovat úkony, které provede sama a úkony, které doporučí nebo se domnívá, že provede věřitel nebo jiná třetí osoba
 8. být řádně nahlášena u Úřadu na ochranu osobních údajů jako zpracovatel a uchovatel osobních dat
 9. pokud realizuje výměnu dat o dlužnících, provádět ji vždy v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
 10. vyvíjet maximální snahu o co nejrychlejší řešení pohledávek klientů
 11. na žádost klienta poskytnout informace o vykonaných inkasních úkonech
 12. jednoznačně smluvně definovat cenu za své služby pro klienta.
 13. dbát na řádné proškolení zaměstnanců a snažit se maximálně podporovat své klienty a věřitele
 14. nést plnou zodpovědnost za chování svých zaměstnanců v otázkách upravených Etickým kodexem a rovněž spoluzodpovědnost za naplňování Etického kodexu jejími subdodavateli
 15. bezodkladně informovat věřitele, pokud dlužník věrohodně zpochybní existenci nebo výši dluhu, a přiměřeně upravit inkasní kroky.
 16. zohlednit ve svém postupu informace poskytnuté dlužníkem nejpozději do 10. pracovního dne po jejich doručení inkasní agentuře
 17. ve smluvním vztahu s věřitelem jednoznačně rozlišit, kdo je majitelem pohledávky (zda jde tedy o příkazní smlouvu s plnou mocí nebo odkup pohledávky)
 18. jasně komunikovat dlužníkovi, kdo je věřitelem.

 

Respektujeme výše uvedený etický kodex asociace inkasních agentur.